Zgodność z GHS (Globalnie Zharmonizowany System) Etykietowania Chemikaliów

image


Do 2003 r. etykiety chemiczne były regulowane przez normy tworzone przez poszczególne kraje, zwykle z poradami i komentarzami powiązanych grup branżowych. Obecnie znajdujemy się w erze globalizacji, w której produkcja, pakowanie, transport, sprzedaż i stosowanie chemikaliów i produktów chemicznych odbywa się w ramach globalnie połączonego łańcucha dostaw.

Koszty oznakowania GHS są zróżnicowane.  Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada i kraje azjatyckie w różnym tempie i z różnymi standardami końcowymi dążyły do osiągnięcia zgodności z GHS w zakresie etykietowania chemikaliów.
Mimo że wszystkie te wytyczne dotyczące opakowań są zgodne z GHS, to mają one subtelne różnice w języku, rozmiarze i zasadach orientacji - kiedy firma wysyła chemikalia do każdego z tych krajów, dla każdej lokalizacji potrzebne są inne opakowania. Od wysyłki do wysyłki, pakowanie nieprzewidywalnej ilości określonych substancji chemicznych z unikalnymi etykietami GHS to proces, do którego trudno się przygotować bez odpowiedniego rozwiązania w zakresie opakowań.

Korzyści wynikające z wprowadzenia standardów zgodności etykietowania chemikaliów GHS

Chociaż przemysł jest zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej oceny i ponownego pakowania produktów chemicznych, należy zauważyć, że istnieją korzyści wynikające ze zgodności z GHS w zakresie etykietowania chemikaliów.

  • GHS pozwala na prostszy eksport produktów chemicznych na rynki zagraniczne, bez konieczności wprowadzania specyficznych dla danego kraju standardów dokumentacji i badań, standardów bezpieczeństwa pracy i standardów środowiskowych.
  • GHS dodatkowo chroni zdrowie ludzkie i środowisko dzięki spójnej międzynarodowej komunikacji o zagrożeniach, która informuje wszystkich użytkowników w całym łańcuchu dostaw substancji chemicznych o obecności zagrożenia. Przestrzeganie przepisów minimalizuje również narażenie i ryzyko związane z tymi niebezpiecznymi chemikaliami poprzez bezpieczniejszy transport, obsługę i stosowanie.
  • We wszystkich krajach uczestniczących, GHS zapewnia bezpieczne zarządzanie chemikaliami poprzez identyfikację zagrożeń i informowanie o nich. Jest to szczególnie przydatne dla krajów, które nie mają dobrze rozwiniętych systemów regulacyjnych.
  • GHS zapewnia zwiększenie i uproszczenie handlu międzynarodowego, prowadząc do poprawy komunikacji i wzrostu na rynkach międzynarodowych dla firm chcących importować i eksportować towary chemiczne.

chemia

Obowiązkowe wymagania dotyczące etykiet GHS

- Identyfikator produktu

Nazwa składnika lub numer czystej substancji chemicznej lub mieszaniny chemicznej. Nazwa techniczna (nazwy techniczne) musi być zharmonizowana z IUPAC, CAS i z nazwą techniczną (nazwami technicznymi) wymienionymi w karcie MSDS. Musi być również zgodna z Prawidłową Nazwą Wysyłkową ONZ, jeżeli substancja chemiczna podlega przepisom Zalecenia ONZ w sprawie transportu towarów niebezpiecznych (UNRTDG). Identyfikator produktu ma na celu zapobieganie przypadkowemu lub nieświadomemu narażeniu. Pracownik, załadowca lub partner w łańcuchu dostaw musi być w stanie zidentyfikować substancję chemiczną i dokładnie rozpoznać jej potencjalne zagrożenie.

- Piktogramy GHS

Każdy czerwony, czarny i biały piktogram w kształcie kwadratu przekazuje informacje o szczególnym ryzyku związanym z substancją chemiczną. W połączeniu ze słowem sygnalizacyjnym "Niebezpieczeństwo" lub "Ostrzeżenie", piktogram informuje o powadze zagrożenia i ma na celu zapobieganie przypadkowemu lub nieświadomemu narażeniu. Więcej niż jeden piktogram może być użyty na tej samej etykiecie chemicznej, jeśli dotyczy. Rozmiar piktogramu i innych elementów etykiety powinien być proporcjonalny do fizycznych wymiarów etykiety.

- Słowa sygnalizacyjne

"Niebezpieczeństwo" lub "Ostrzeżenie" używane do podkreślenia zagrożeń i wskazania względnego poziomu ciężkości zagrożenia, przypisane do klasy i kategorii zagrożenia GHS: "Niebezpieczeństwo" dla poważniejszych zagrożeń, a "Ostrzeżenie" dla mniej poważnych zagrożeń. Na etykiecie należy stosować tylko jedno słowo sygnalizacyjne odpowiadające klasie najpoważniejszego zagrożenia.

- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty te opisują charakter i stopień zagrożenia stwarzanego przez substancję chemiczną. Wszystkie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia powinny być umieszczone na etykiecie substancji/mieszaniny, która stwarza więcej niż jedno zagrożenie. Przykład zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia: "Ogrzewanie może spowodować wybuch".

- Zwrot wskazujący środki ostrożności

Zwroty te muszą odnosić się do piktogramu GHS i dalej opisywać środki, które należy podjąć, aby zminimalizować lub zapobiec ryzyku związanemu z zagrożeniem. Liczba zwrotów wskazujących środki ostrożności powinna być ograniczona do maksymalnie sześciu. Przykład:  "Trzymać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni - nie palić" w odniesieniu do piktogramu przedstawiającego Zagrożenie wybuchem i Zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia, takiego jak "Ogrzewanie może spowodować wybuch".

- Informacje dla dostawców

Każdy pojemnik z chemikaliami, w tym opakowania wtórne, takie jak skrzynie i skrzynki zbiorcze, musi zawierać etykietę GHS z wydrukowanymi informacjami o dostawcy. Musi ona zawierać nazwę, adres i numer telefonu producenta lub dostawcy produktu.

- Informacje uzupełniające

Dodatkowe informacje o produkcie podane dobrowolnie przez producenta, dostawcę lub inne odpowiedzialne strony. Dopuszczalne jest, aby producent złożył oświadczenie, które nie jest zharmonizowane ze standardami GHS. Oświadczenie to nie może być jednak sprzeczne ze standardami GHS.

Wymagania dotyczące wielkości etykiet

Większość krajów nie wymaga minimalnych rozmiarów etykiet GHS, ale wymaga, aby etykiety GHS były czytelne. W Unii Europejskiej minimalne rozmiary etykiet są określone w zależności od pojemności pojemnika.

Drukowanie etykiet GHS we własnym zakresie

Różnorodność formatów i konfiguracji rozmiarów etykiet GHS sprawiła, że perspektywa drukowania etykiet we własnym zakresie, dostosowanych do każdego produktu chemicznego, stała się atrakcyjna dla wielu producentów chemikaliów. Istnieje kilka opcji drukowania etykiet GHS w ramach wewnętrznego procesu pakowania:

Opcja pierwsza: Drukowanie etykiet za pomocą drukarki kodów kreskowych

W tym scenariuszu drukarka etykiet z kodami kreskowymi jest używana do drukowania piktogramów, słów sygnalizacyjnych, adresu producenta i innych tekstów w jednym kolorze: czarnym. Kolory dodatkowe i uzupełniające, czerwony dla piktogramów GHS i inne kolory dla logo i znaków firmowych, są wstępnie drukowane na rolce etykiet.
Ta wstępnie zadrukowana rolka jest umieszczana w termotransferowej drukarce kodów kreskowych, która drukuje czarną część etykiety, w tym czarną część piktogramów GHS, słów sygnalizacyjnych, ostrzeżeń o niebezpieczeństwie i innych tekstów za pomocą czarnej taśmy termotransferowej.
Rozwiązanie to wymaga dużego zapasu wstępnie zadrukowanych etykiet oraz oddzielnej rolki z nadrukiem dla każdej odmiany etykiety chemicznej: różne kraje, języki, piktogramy otrzymują własną rolkę z nadrukiem. Stanowi to wyzwanie logistyczne w warunkach produkcyjnych, gdzie pracownicy pakujący muszą identyfikować i wybierać dla każdej partii właściwą rolkę z wydrukowanymi etykietami spośród wielu rolek znajdujących się na półkach magazynowych.

Opcja druga: drukowanie etykiet za pomocą pełnokolorowej drukarki etykiet

Pełnokolorowa cyfrowa drukarka etykiet umożliwia drukowanie zmiennych etykiet GHS z maksymalną elastycznością, aby spełnić wymagania przepisów dotyczących etykietowania GHS oraz wymagania klientów i sprzedawców detalicznych.
Producenci chemikaliów odkrywają, że pełnokolorowa drukarka etykiet zapewnia im największą elastyczność przy drukowaniu etykiet GHS dla rynków międzynarodowych i krajowych, hurtowników i sprzedawców prywatnych.
Drukarka czterokolorowa lub pięciokolorowa może jednocześnie spełniać wymagania BS5609, GHS, etykiet prywatnych i niestandardowych. Jednak własna, pełnokolorowa cyfrowa drukarka etykiet daje producentom chemikaliów możliwość drukowania etykiet, które zawierają wszystkie elementy wymagane przez GHS oraz tworzenia bogatych w grafikę głównych paneli wyświetlających, zawierających logo i branding w tym samym procesie drukowania etykiet.