Cztery nowe substancje SVHC dodane do listy kandydackiej REACH

image

Na liście kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) znajduje się obecnie 209 substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), po tym jak 25 czerwca oficjalnie dodano cztery nowe substancje.

Dodane substancje to:

  • 1-winyloimidazol (CAS: 1072-63-5), który jest stosowany w formacjach i w produkcji polimerów.
  • 2-metyloimidazol (CAS: 693-98-1), który jest stosowany w produkcji produktów powłokowych.
  • Dibutylo-bis(pentan-2,4-dionato-O,O')cyna (CAS: 22673-19-4), która jest stosowana w preparatach i w produkcji polimerów.
  • 4-hydroksybenzoesan butylu (CAS: 94-26-8), który jest stosowany w kosmetykach, produktach do pielęgnacji ciała i produktach farmaceutycznych.

Dlaczego dodano te nowe substancje?

Jedna substancja (2-metyloimidazol) została dodana ze względu na jej właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, natomiast pozostałe trzy zostały włączone ze względu na ich toksyczność dla reprodukcji. Po dodaniu tych substancji, dwie trzecie wszystkich SVHC są znane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji - inaczej zwane CMR.

Jeżeli substancje te zostaną później przeniesione na listę zezwoleń, przedsiębiorstwa objęte rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) będą zobowiązane do znalezienia sposobów usunięcia ich z produktów lub złożenia wniosku o pozwolenie na dalsze ich stosowanie.

Jeśli substancje zostaną przeniesione na listę autoryzacji REACH, firmy powinny wiedzieć, czy jakiekolwiek ich produkty lub dostarczone części zawierają te SVHC, aby utrzymać dostęp do rynku. Zbierając dane, np. poprzez pełne ujawnienie materiałów (FMD), firmy mogą strategicznie dostosować swoje receptury lub zaopatrzenie i być świadome koniecznych zastosowań.

Assent wspiera zbieranie danych FMD i SVHC. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Assent pomaga firmom utrzymać zgodność z REACH, skontaktuj się z naszymi ekspertami.