Detaliści internetowi będą musieli stawić czoła zwiększonemu egzekwowaniu zgodności produktów w 2020 r.

image

W miarę jak sezon świąteczny zbliża się ku końcowi, paragony za zakupy online zapełniają skrzynki pocztowe na całym świecie. Sprzedaż detaliczna w Internecie to wielki biznes, a firmy wykorzystują możliwości jak najszybszego dostarczenia swoich produktów do konsumentów.

Jednak zmiany w przepisach Unii Europejskiej (UE) w 2020 roku mogą spowodować dodatkowe obowiązki i wymagania dla producentów, ich autoryzowanych przedstawicieli, importerów produktów, a nawet dostawców usług fulfillment.

Rozporządzenie 2019/1020/UE w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, opublikowane 25 czerwca 2019 r. i mające wejść w życie 16 lipca 2021 r., ma na celu zapewnienie, że produkty wprowadzane na jednolity rynek europejski są bezpieczne i zgodne z przepisami UE. Wśród innych celów, rozporządzenie to ma na celu sprostanie wyzwaniom międzynarodowego handlu elektronicznego i handlu online i prawdopodobnie będzie miało duży wpływ na sprzedawców internetowych.


Co rozporządzenie 2019/1020/UE oznacza dla sprzedawców internetowych

Aby zapobiec sprzedaży konsumentom w UE produktów niezgodnych z przepisami, rozporządzenie 2019/1020/UE zapewnia organom jednolite ramy egzekwowania ponad 60 odrębnych elementów zharmonizowanego prawodawstwa UE, w tym dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) oraz rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Zgodnie z artykułem 6 nowego rozporządzenia, produkty sprzedawane w Internecie "uważa się za udostępnione na rynku", jeżeli oferta jest skierowana do konsumentów lub użytkowników końcowych w UE.

Produkty objęte zakresem rozporządzenia na rynku UE podlegają nadzorowi rynkowemu i działaniom egzekucyjnym, a przepisy te upoważniają również organy rynkowe państw członkowskich UE do:

 • Nakazania usunięcia produktu z interfejsów internetowych.
 • Zakazu wprowadzania produktów na rynek UE.
 • Nakazania wycofania produktu z rynku lub jego odzyskania.
 • Wymagać od podmiotów gospodarczych, w tym od dostawców usług realizacji zamówień, podjęcia działań w celu wyeliminowania przypadków niezgodności.
 • Przeprowadzenie niezapowiedzianych inspekcji na miejscu i/lub fizycznych kontroli produktów.

Co więcej, działania te mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sprzedawców internetowych, ponieważ państwa członkowskie mogą przyznać władzom dodatkowe uprawnienia do odzyskiwania kosztów od podmiotów gospodarczych. Oprócz utraconych zysków lub kar regulacyjnych, firmy mogą również płacić za działania w zakresie nadzoru rynku, które zidentyfikowały niezgodny produkt.

Przepisy i produkty objęte przepisami

Jak wspomniano powyżej, rozporządzenie 2019/1020/UE wpływa na ponad 60 aktów zharmonizowanego prawodawstwa i regulacji, co ma wpływ na szeroki zakres produktów sprzedawanych w UE.

Dotknięte regulacje i przepisy obejmują:

 • Dyrektywa RoHS i RoHS 2 recast.
 • Rozporządzenie REACH.
 • Dyrektywa 2006/66/WE, dyrektywa w sprawie baterii.
 • Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania.
 • Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
 • Dyrektywa 2009/125/WE, dyrektywa w sprawie ekoprojektu.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 w sprawie produktów kosmetycznych.
 • Rozporządzenie (UE) 10007/2011 w sprawie nazw tkanin oraz etykietowania i wprowadzania do obrotu składu surowcowego wyrobów włókienniczych.
 • Rozporządzenie o produktach biobójczych.
 • Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prawie każdy produkt sprzedawany w UE jest objęty zakresem co najmniej jednego z wymienionych powyżej rozporządzeń. W związku z tym sprzedawcy internetowi sprzedający produkty w zakresie tych rozporządzeń są dotknięci rozporządzeniem 2019/1020/UE.

Brak zgodności, sprzedaż online napędza rozwój nowych regulacji

Komisja Europejska stwierdziła, że znaczna ilość produktów niezgodnych z przepisami nadal trafia na rynek UE. Tylko w 2018 roku 16 procent alertów dotyczących produktów niezgodnych z przepisami dotyczyło produktów dostępnych do sprzedaży online.

Dostawcy usług realizacji zamówień w handlu elektronicznym cieszyli się względną wolnością od wymogów regulacyjnych, ze względu na trudności w pociągnięciu ich do odpowiedzialności prawnej. Zmienia się to wraz z 2019/1020/UE, ponieważ wprowadza te firmy w zakres, włączając je do swojej definicji "podmiotów gospodarczych".

Producenci zazwyczaj korzystają z dostawców usług fulfillment jako magazynu, wykorzystując je do przechowywania i wysyłania produktów do użytkowników końcowych. Amazon jest jednym z najbardziej znanych przykładów tego, ponieważ ich rynek jest szeroko wykorzystywany przez innych sprzedawców internetowych do realizacji zamówień klientów.

Zgodnie z nową definicją ustanowioną przez 2019/1020/UE, firmy te mogą wchodzić w zakres wymogów rozporządzenia. Dodatkowe zmiany dotyczące roli upoważnionych przedstawicieli oznaczają, że sprzedawcy internetowi mogą być zobowiązani do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za informacje i dokumentację dotyczącą zgodności. W przypadku braku upoważnionego przedstawiciela, za dokumentację zgodności mogą być odpowiedzialni dostawcy usług realizacji zamówień.

Dedykowane rozwiązanie do zarządzania danymi łańcucha dostaw wspiera firmy w ich dążeniu do wykazania należytej staranności i utrzymania informacji wymaganych do zachowania zgodności z ewoluującymi przepisami. Aby dowiedzieć się, jak Assent może pomóc Państwa firmie w ograniczeniu ryzyka, prosimy o kontakt.